Den RTL Live Reporter, Loïc Juchem hat den Alex Michels an de Marc Meyer vun der Creos souwéi och de Marc Schaack, d’Anouk Hilger an de Claude Simon vun der Enovos am Interview an ass genee dëse Froen nogaange.

Den Alex Michels an Marc Schaack hunn iwwer den Fonctionnement an den aktuellen Stand vun den neien Super Chargy Bornen geschwat (Link). De Marc Meyer ass op d’Aktivitéiten vu Creos agaangen an huet den Nolauschterer erkläert wou eisen Stroum eigentlech hier kennt (Link). D’Anouk Hilger an der Claude Simon ginn Erklärungen zum grénge Stroum, waat ass grénge Stroum an wou kënnt en hier (Link)?